Mechanical Diaphragm Metering Pump

  นอกจากระบบโซลินอยส์ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องอัตราการไหลที่จะได้ไม่สูงมากแล้วนั้น หากต้องการอัตราการไหลที่มากขึ้น ก็อาจจะเลือกในส่วนของมอเตอร์ปั๊ม ซึ่งจะทำให้ได้ Capacity ที่มากขึ้น
  ข้อดีของระบบมอเตอร์ปั๊ม คือ ทำ Capacity ได้สูงกับ ทำ Pressure ได้สูงกว่าดูแลรักษาง่ายกว่า ทนทานต่อการติดตั้งกลางแจ้งได้ดีกว่า

JBB Series

GB Series

GB

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Flow range: 240-1800LPH@50Hz / 288-2160LPH@60Hz

Pressure range: 3-10 Bar

Power: 380v/220v@50Hz (Standard)

Material: SS304, SS316

GB

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Flow range: 240-1800LPH@50Hz / 288-2160LPH@60Hz

Pressure range: 3-10 Bar

Power: 380v/220v@50Hz (Standard)

Material: PEFE

GB

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Flow range: 240-1800LPH@50Hz / 288-2160LPH@60Hz

Pressure range: 3-10 Bar

Power: 380v/220v@50Hz (Standard)

Material: PEFE

GB-S

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Flow range: 1360-2600LPH@50Hz

Pressure range: 3-7 Bar

Material: PVC

GM Series

GM

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Flow range: 10-500LPH@50Hz / 12-600LPH@60Hz

Pressure range: 5-12 Bar

Power: 380v/220v@50Hz (Standard)

Material: SS304, SS316

GM

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Flow range: 10-500LPH@50Hz / 12-600LPH@60Hz

Pressure range: 5-12 Bar

Power: 380v/220v@50Hz (Standard)

Material: PVD

GM

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Flow range: 10-500LPH@50Hz / 12-600LPH@60Hz

Pressure range: 5-12 Bar

Power: 380v/220v@50Hz (Standard)

Material: PEFE

GM

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Flow range: 10-500LPH@50Hz / 12-600LPH@60Hz

Pressure range: 5-12 Bar

Power: 380v/220v@50Hz (Standard)

Material: PVDF

KD Series