parallax background


VERTICAL PUMP

     งานปั๊มของเหลวที่ต้องการความแน่นอนในการป้องกันไม่เกิดการเดินปั๊มตัวเปล่าขึ้น หรือเรียกว่าการ Run-dry นั้น หากมีพื้นที่มากพอ จะขอแนะนำให้ใช้ปั๊ม Chemical Vertical pump โดยลักษณะทั่วไปของปั๊มประเภทนี้จะเป็นปั๊มทรงตั้งตรง แนวของใบพัดกับแกนมอเตอร์จะมีลักษณะตั้งฉากกับพื้น เป็น 90 องศา ดังนั้นการติดตั้งมอเตอร์จะเป็นลักษณะคว่ำหัวมอเตอร์ลงให้แกนเพลาอยู่ในตำแหน่งคว่ำลงกับพื้น เพื่อเชื่อมต่อกับแกนใบพัดโดยจะมีชุดแมคคานิคอลซีลเป็น ตัวประคองให้ได้ศูนย์พร้อมกับกันการรั่วซึมไปในตัวได้อุปกรณ์หลักของ Vertical pump

Body

Vertical Pump

     ปั๊มเป็นส่วนที่จะต้องถูกจุ่มลงไปในบ่อหรือถังของเหลว ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุประเภท Polypropylene หรือ PP,PVDF หรือ Teflon ซึ่งส่วนนี้นอกจากเป็นส่วนที่ต้องใช้ในการต่อท่อทางเข้าและทางออกแล้วยังจะเป็นส่วนที่ป้องกันและควบคุมทิศทางการไหลของของเหลวภายในอีกด้วย

Motor

     เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนปั๊มส่วนของมอเตอร์นั้นจะถูกติดตั้งไว้ยังตำแหน่งบนสุดของปั๊มเป็นลักษณะแนวดิ่งลงทำมุม 90 องศา ส่วนของมอเตอร์นั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของของเหลวและ ความสูงที่จะส่งออกไป